Tematy I półrocze

Semestr I

JĘZYK POLSKI:

 1. Scharakteryzuj jednego z bohaterów „Zemsty” A. Fredry.
 2. Przedstaw historię tragicznej miłości Romea i Julii – bohaterów tragedii Szekspira.

HISTORIA:

 1. Życie codzienne człowieka pierwotnego z uwzględnieniem rewolucji neolitycznej.
 2. Osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów i Babilończyków.
 3. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Egiptu.

WOS:

 1. Społeczeństwo polskie w okresie transformacji ustrojowej.
 2. Państwo i jego cechy.
 3. Demokracja i jej geneza. Współczesna demokracja pośrednia i bezpośrednia.

BIOLOGIA:

 1. Narysuj i opisz budowę komórki roślinnej.
 2. Wymień i opisz choroby wywołane przez wirusy.
 3. Opisz pięć gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

GEOGRAFIA:

 1. Wymień nazwy stref czasu obejmujących obszar Europy i określ największą różnicę czasu strefowego na terytorium tego kontynentu.
 2. Jakie cechy ma geoida i czym się różni od elipsoidy?
 3. Oblicz długość geograficzną południka, w którego strefie znajduje się podróżnik, jeśli czas w tej strefie jest o 3 godziny wcześniejszy od czasu strefowego Krakowa.

CHEMIA:

 1. Opisz skład powietrza atmosferycznego.
 2. Przedstaw znaczenie żelaza w życiu człowieka.
 3. Wyjaśnij znaczenie gazów przemysłowych w powietrzu.

 FIZYKA:

 1. Na czym polega zjawisko napięcia powierzchniowego wody? Wyjaśnij, jaki wpływ na środowisko naturalne ma stosowanie substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe wody.
 2. Z jakiego metalu wykonana jest bryła o masie 135 kg i objętości 50 dcm3.
 3. Jakie jest praktyczne wykorzystanie prawa Pascala w życiu człowieka. Podaj przykłady i omów je.

INFORMATYKA:

 1. Higiena pracy z komputerem
 2. Nagłówek i stopka – jak się nimi posługiwać.
 3. Urządzenia zewnętrzne wejściowe – opisz kilka z nich.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. What is your best friend like? - Jaki jest twój najlepszy przyjaciel?
 2. The job I admire. - Zawód, który podziwiam.
 3. The person in my family that I respect. - Osoba w mojej rodzinie, którą szanuję.
      Limit słów: 120-160

MATEMATYKA:   zadania w pliku PDF

Semestr III

JĘZYK POLSKI:

 1. Która z postaci z „Krzyżaków” H. Sienkiewicza wzbudziła Twoje zainteresowanie i dlaczego? Charakterystyka postaci.
 2. Scharakteryzuj postawę chorobliwego skąpca na podst. komedii Moliera.

HISTORIA:

 1. Historyczne znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
 2. Stosunki polsko-krzyżackie. Wielka wojna z Zakonem i jej skutki.
 3. Cechy architektury romańskiej i gotyckiej w średniowieczu – przykłady.

WOS:

 1. Funkcje Prezydenta RP i Rady Ministrów.
 2. Funkcje Sejmu RP i jak powstaje ustawa (droga legislacyjna)
 3. Funkcje organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

BIOLOGIA:

 1. Opisz budowę gąbek.
 2. Wymień i opisz właściwości pijawki lekarskiej.
 3. Opisz znaczenie gospodarcze stawonogów.

GEOGRAFIA:

 1. Przedstaw proces powstawania różnych odmian węgla ze szczątków roślinnych.
 2. Wymień regiony Afryki mające najdogodniejsze warunki do rozwoju roślin. Uzasadnij swoją odpowiedź.
 3. Opisz odmienności świata zwierzęcego Australii.

CHEMIA:

 1. Wymień i opisz rodzaje mieszanin i roztworów.
 2. Opisz czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych.
 3. Napisz, w jaki sposób doszło do odkrycia budowy atomu.

FIZYKA:

 1. Z jaką prędkością należy wyrzucić ciało pionowo do góry, aby osiągnęło wysokość 20 m. Opory ruchu pomiń.
 2. Podaj w stopniach Celsjusza lub Kelwinach temperaturę: 3500K; 1000K; 2500C; 12000C.
 3. Oblicz temperaturę nafty o masie m= 1,5 kg i temperaturze początkowej t1= 150C po dostarczeniu jej Q = 9450 J energii.

INFORMATYKA:

 1. Urządzenie zewnętrzne wyjściowe – opisz kilka z nich.
 2. Formatowanie dysku twardego, sprawdzanie jego stanu.
 3. Sposoby uruchamiania programów i plików – opisz na wybranych przykładach.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. My favourite country.- Mój ulubiony kraj.
 2. Describe your classroom. -  Opisz swoją klasę (salę lekcyjną)
 3. My typical day. - Mój typowy dzień.
      Limit słów: 120-160

MATEMATYKA:    zadania w pliku PDF

Semestr V

JĘZYK POLSKI:

 1. Nie ma zbrodni bez kary – udowodnij tę tezę na podst. „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
 2. Napisz przemówienie, w którym przekonasz słuchaczy, że warto czytać lektury.

HISTORIA:

 1. Działalność Legionów Polskich pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego i ich tragiczny los.
 2. Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Europy i ziem polskich.
 3. Działalność opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w latach 1820 – 1830.

WOS:

 1. Geneza i rozwój Unii Europejskiej.
 2. Polska w Unii Europejskiej.
 3. Problemy współczesnego świata.

BIOLOGIA:

 1. Przedstaw na schemacie i opisz budowę szkieletu człowieka.
 2. Wykaż znaczenie hemoglobiny w życiu człowieka.
 3. Opisz wyjątkowość skóry człowieka.

GEOGRAFIA:

 1. Oblicz odległość z Warszawy do wszystkich stolic krajów sąsiadujących z Polską. Do którego z tych miast jest najdalej?
 2. Opisz polodowcowy krajobraz Pojezierza Mazurskiego.
 3. Wyjaśnij, dlaczego woda w  Bałtyku ma niskie zasolenie.

 CHEMIA:

 1. Znaczenie produktów ropy naftowej.
 2. Napisz i określ znaczenie reakcji zmydlania tłuszczów.
 3. Metan – gaz dobroczynny i niebezpieczny.

FIZYKA:

 1. Z jaką wartością prędkości biegną fale na morzu podczas burzy, jeżeli w czasie 24 s. o brzeg uderzy 12 grzbietów fal? Odległość między grzbietami wynosi 4 m.
 2. Korzystając z dostępnych źródeł wiedzy, wyjaśnij, jaką rolę dla żywych organizmów na ziemi odgrywa ziemskie pole magnetyczne.
 3. Opisz budowę i działanie urządzeń, w których wykorzystano siłę elektrodynamiczną.

INFORMATYKA:

 1. Jak stworzyć prezentację np. w programie Power Point lub Open Office Impress – podaj kilka istotnych wskazówek.
 2. Prawa autorskie w Internecie.
 3. Opisz wybrany bezpłatny program do tworzenia stron internetowych.

JĘZYK ANGIELSKI

 1. The school of my dreams. – Szkoła moich marzeń.
 2. What is the healthy lifestyle? - Jaki jest zdrowy tryb życia?
 3. My favourite cuisine.- Moja ulubiona kuchnia (sposób gotowania, np. kuchnia włoska).
       Limit słów: 150-200

MATEMATYKA:    zadania w pliku PDF