Tematy II półrocze

semestr II

JĘZYK POLSKI:

 1. Napisz list do Róży w imieniu Małego Księcia zapowiadający jego powrót.
 2. Opisz miejsce, które szczególnie Cię urzekło. Wyjaśnij dlaczego.

HISTORIA:

 1. Arabowie i geneza islamu.
 2. Struktura społeczeństwa feudalnego.
 3. Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I.

WOS:

 1. Przemiany społeczne po 1989 roku.
 2. Czym jest naród i ojczyzna – postawy wobec ojczyzny i narodu.
 3. Czym jest państwo? Cechy państwa.

BIOLOGIA:

 1. Przedstaw i opisz proces fotosyntezy.
 2. Wymień i opisz rolę różnych systemów korzeniowych.
 3. Opisz najmłodsze ewolucyjne rośliny.

GEOGRAFIA:

 1. Zaplanuj i opisz trasę wycieczki po najbliższej okolicy tak, aby można było podczas niej zobaczyć możliwie dużo form  rzeźby polodowcowej. W opisie uwzględnij nazwy tych form oraz sposób ich powstania.
 2. Rola wiatru w kształtowaniu krajobrazu pustyń.
 3. Opisz, w jaki sposób ludzie mogą wykorzystywać ciepło drzemiące wewnątrz Ziemi.

 CHEMIA:

 1. Przedstaw wzór strukturalny i sumaryczny dowolnego kwasu nieorganicznego i opisz jego znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka.
 2. Opisz rolę Mendelejewa w nauce i gospodarce.
 3. Wskaż różnice między kwasami a zasadami.

 FIZYKA:

 1. Jaką drogę pokona ciało w ciągu trzech minut trwania ruchu, jeżeli porusza się po linii prostej ze stałą prędkością 36 km/h. Wyniki podaj w metrach.
 2. Oblicz wartość przyspieszenia ciała, które w ciągu 10 s trwania ruchu zwiększyło swoją prędkość z 36 km/h do 72 km/h.
 3. Oblicz pęd samochodu o masie 800 kg jadącego z szybkością 72 km/h.

 INFORMATYKA:

 1. Jak oczyścić dysk?
 2. Zapory sieciowe.
 3. Programy antywirusowe.

  JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Describe the weather in Poland in different seasons of the year. - Opisz pogodę w Polsce w różnych porach roku.
 2. Describe the life in the Great Britain. - Opisz życie w Wielkiej Brytanii.
 3. What's your hobby? - Jakie jest Twoje hobby?
      Limit słów: 120-160

MATEMATYKA:     zadania w pliku PDF.

semestr IV

JĘZYK POLSKI:

 1. „Oni potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”. Opowiedz o tym, pokazując losy bohaterów „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego.
 2. Film czy książka? Rozważ ten problem w rozprawce. Czy mogą konkurować, czy się uzupełniają?

HISTORIA:

 1. Kultura renesansowa w Europie i w Rzeczypospolitej.
 2. Unia lubelska i jej konsekwencje.
 3. Rządy saskie w Rzeczypospolitej.

WOS:

 1. Zadania samorządu terytorialnego w Polsce.
 2. System źródeł praw w Polsce.
 3. Podstawowe gałęzie prawa.

BIOLOGIA:

 1. Przedstaw i opisz znaczenie ryb dwudysznych w ewolucji organizmów.
 2. Porównaj  budowę serca kręgowców.
 3. Wykaż różnice w rozmnażaniu kręgowców (tabela).

GEOGRAFIA:

 1. Omów skutki, jakie może przynieść gospodarce Japonii proces starzenia się społeczeństwa.
 2. Wyjaśnij, dlaczego w Azji Pd.-Wsch. występują trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.
 3. Porównaj rolnictwo intensywne typowe dla Chin z ekstensywnym rolnictwem powszechnym w Afryce, które jest bardziej opłacalne, a które korzystniejsze dla środowiska naturalnego? Odpowiedz i uzasadnij.

 CHEMIA:

 1. Wyjaśnij, dlaczego miedź używana do wyrobu przewodów elektrycznych musi być bardzo czysta?
 2. Podaj przykłady substancji używanych w gospodarstwie domowym o odczynie alkalicznym.
 3. Napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równanie chemiczne zobojętnienia kwasu solnego za pomocą wodorotlenku potasu. (Słuchacz wykonuje wszystkie zadania).

 FIZYKA:

 1. Wyjaśnij zjawisko wyładowań atmosferycznych.
 2. W wyniku przyłożonego napięcia 10V w przewodzie przepłynął ładunek 5C w czasie 5 s. Oblicz pracę i moc prądu. Podaj wartości oporu tego przewodu.
 3. Oporniki o oporach: 2 omegi; 4 omegi; 8 omeg i 10 omeg połączono raz szeregowo, a drugi raz równolegle. Oblicz w obu przypadkach wartości oporów zastępczych. Narysuj schematy połączeń oporników.

INFORMATYKA:

 1. Czym są bazy danych?
 2. Do czego można zastosować symulacje komputerowe?
 3. Opisz wybrany program edukacyjny, z którego korzystałeś przy nauce dowolnego przedmiotu.

 JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Describe the visit to the clothes shop. (Include dialogues.) - Opisz wizytę w sklepie odzieżowym. (Dołącz dialogi).
 2. My favourite sports star. - Moja ulubiona gwiazda sportu.
 3. My dangerous holiday adventure. - Moja niebezpieczna wakacyjna przygoda.

MATEMATYKA:     zadania w pliku PDF.

semestr VI

JĘZYK POLSKI:

 1. Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że miłość (lub przyjaźń) powinna być najwyższą wartością w życiu człowieka. Podaj 3 argumenty, przynajmniej w 2 odnieś się do postaci z lektury.
 2. Człowiek jest mocny i wiele potrafi wytrzymać. Udowodnij to, podając 2 argumenty zaczerpnięte z życia i z lektury.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Describe the best movie you have ever seen. - Opisz najlepszy film, który kiedykolwiek widziałeś.
 2. Describe the most significant invention in the world. - Opisz najbardziej znaczący wynalazek na świecie.
 3. Describe the history of a rock band that you like. - Opisz historię zespołu rockowego, który lubisz.

HISTORIA:

 1. Postęp naukowo-techniczny w XIX i na początku XX wieku.
 2. Kolonializm w XIX wieku
 3. Kultura XIX wieku.

WOS:

 1. Różnice między gospodarką centralnie sterowaną a rynkową.
 2. Jak funkcjonuje giełda papierów wartościowych.
 3. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby z sukcesem ubiegać się o pracę.

BIOLOGIA:

 1. Narysuj schemat układu wydalniczego.
 2. Opisz rolę trzech narządów zmysłu.
 3. Przedstaw wpływ testosteronu na organizm kobiety i mężczyzny.

GEOGRAFIA:

 1. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce.
 2. Wykonaj plan wycieczki dla swojej klasy, uwzględniając największe atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego.
 3. Wyjaśnij wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój rolnictwa w naszym regionie.

CHEMIA:

 1. Przedstaw reakcje zmydlania tłuszczów i opisz rolę mydła sodowego w gospodarstwie domowym.
 2. Opisz rolę glukozy w organizmie człowieka.
 3. Przedstaw na wybranym przykładzie reakcje łączenia się aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe i nazwij ten związek.

FIZYKA:

 1. Oblicz częstotliwość fali o długości 600 cm. Przyjmij, że prędkość fali elektromagnetycznej w próżni wynosi 300 000 km/s.
 2. Przedmiot umieszczono w odległości 25 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego. Jego obraz powstał w odległości 1 m od zwierciadła. Oblicz a) ogniskową zwierciadła b) powiększenie obrazu.
 3. Dalekowidz nosi okulary ze szkłami: +3D do prawego oka i +5D do lewego. Jakie są ogniskowe soczewek w okularach tego człowieka.

INFORMATYKA:

 1. Opisz wybrany program graficzny.
 2. Jaka jest różnica między grafiką wektorową i rastrową?
 3. Podaj najważniejsze komendy języka HTML.

MATEMATYKA:     zadania w pliku PDF.