Priorytety

Główne zadania:

 1.  Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 2.  Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w internecie - odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

 3.  Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły przy ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami.

 4.  Krzewienie postaw patriotycznych.

 5.  Podnoszenie wyników kształcenia:

  • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

  • systematyczne uzupełnianie zasobów podręczników szkolnych przeznaczonych do użytku słuchaczy oraz wydawnictw dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli,

  • organizowanie słuchaczom:

   • indywidualnych konsultacji z nauczycielami języka polskiego, w celu skutecznego przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
   • dodatkowych zajęć z matematyki w celu wyrównania różnic programowych,
   • dodatkowych zajęć z przedmiotów wybranych na pisemny i ustny egzamin maturalny.
 6. Upowszechnianie czytelnictwa wśród słuchaczy.

 7. Edukacja matematyczna i przyrodnicza.

 8. Uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego miasta i regionu:

  • udział w spektaklach teatralnych,

  • oglądanie wystaw okolicznościowych,

  • zwiedzanie muzeów.

Kadra Pedagogiczna:

Nauczyciele pracujący w naszych szkołach to :

 1.  Wszechstronnie wykształceni profesjonaliści.

 2.  Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 3.  Najzdolniejsi obdarzeni charyzmą.

 4.  Nowatorzy - nieustannie poszukujący aktywizujących metod pracy.

 5.  Dokształcający się zawodowo w sposób ciągły.

 6.  O bogatej osobowości.

 7.  Otwarci na potrzeby człowieka.

Współpracujemy z:

 1.  Pedagogami szkół gimnazjalnych,

 2.  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 3.  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 4.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 5.  Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,

 6.  Kuratorami Sądowymi,

 7.  Policją.

 Współpraca z powyższymi instytucjami na rzecz słuchaczy, jest ciągła i bezcenna.